Algemene Voorwaarden

Dit document beschrijft de algemene verkoopsvoorwaarden van RDSM nv. Doorgevoerde bestellingen houden een impliciete toestemming met deze voorwaarden in.

Toepasbaarheid

Deze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, werken, diensten en leveringen aan de klant behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig voor de verkoop waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele latere bestellingen. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze Algemene verkoopsvoorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

Offertes

Bij een eventuele aanvraag van een offerte of prijsopgave worden indicatieve prijsramingen gegeven. Offertes zijn niet bindend en kunnen nooit aanleiding geven tot een verplichting van leveren aan de in de offerte opgegeven voorwaarden. Tenzij anders vermeld zijn onze offertes 30 dagen geldig.

Indien de klant wenst in te gaan op de offerte kan de uiteindelijke factuur afwijken van de offerte als er bijkomende inspanningen door RDSM moesten gebeuren die niet te wijten zijn aan de gebruikelijke en te verwachten omstandigheden of door omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van RDSM.

Offertes gaan uit van de veronderstelling dat de klant op de hoogte is van de benodigde infrastructuur (zoals oa. IT infrastructuur zoals netwerken en computers, ...) die nodig is om van onze diensten of produkten gebruik te kunnen maken en dat de klant ervoor zorgt dat deze infrastructuur aanwezig is, naar behoren werkt en - indien van toepassing - toegankelijk is tijdens de levering en installatie van de bestelling.

Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt dus niet automatisch voor eventuele volgende opdrachten.

Prijs

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen exclusief BTW, verplaatsings- en installatiekosten.

Indien de prijsopgave melding maakt van inbegrepen verplaatsings-, opleidings- en/of installatiekosten gaat dit over een eenmalige verplaatsing en installatie. Dit kan geen aanleiding geven tot bijkomende kostenloze verplaatsingen, opleidingen en/of installaties.

Leveringstermijn

De vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

Betaling

Onze rekeningen zijn contant betaalbaar, tenzij van rechtswege en zonder ingebrekestelling anders is overeengekomen. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt een verwijlintrest van 12% per jaar aangerekend. Bovendien zal het bedrag van iedere factuur die niet op de vervaldag is betaald, van zulkswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10% en dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling - zelfs niet officieel vastgesteld - of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de koper, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde diensten onmiddellijk opeisbaar zijn. Wij behouden ons in dit geval het recht voor gedane bestellingen te annuleren door eenvoudige kennisgeving aan de koper, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Bestellingen

Bestellingen kunnen per email, via het bestelformulier op de website of per brief worden uitgevoerd en zijn bindend. RDSM kan echter eenzijdig beslissen om een bestelling niet te aanvaarden in het geval van onbeschikbaarheid van een produkt, prijswijzigingen of andere redenen.

Garantie

Tenzij expliciet anders overeengekomen bedraagt de standaard garantie op toestellen voor professionele gebruikers 1 jaar (vanaf factuurdatum).

Onder garantie zal het toestel kostenloos hersteld of - indien herstel niet mogelijk is - vervangen worden.

Schade aan toestellen die het gevolg is van foutief en oneigenlijk gebruik, een ongeval, nalatigheid, verwaarlozing, gebrekkig onderhoud, stockage buiten de in de handleiding beschreven voorwaarden of buitengewone slijtage valt niet onder de garantie.

De garantie vervalt indien wijzigingen, demontage, herprogrammering of herstellingen werden uitgevoerd door een niet-geautoriseerd persoon of organisatie.

Defecten veroorzaakt door aangesloten randapparatuur en door gebruik van gebruiksmaterialen die niet door de fabrikant werden voorgeschreven vallen niet onder de garantie.

Andere kosten of misgelopen inkomsten ten gevolge van het defect aan het toestel vallen niet onder de garantie.

Klachten

Klachten omtrent onze leveringen zijn slechts ontvankelijk wanneer zij bij aangetekende zending geformuleerd worden binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen. Na deze termijn worden onze leveringen beschouwd als definitief aangenomen, wat de mogelijkheid van latere klachten uitsluit.

Betwistingen

Alleen de Rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van onze vennootschap zijn bevoegd om kennis te nemen van elke betwisting.

De persoonsgegevens die u via deze website verstrekt, worden verwerkt door RDSM. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of 'GDPR').

RDSM verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Inschrijvingen op nieuwsbrieven worden uitsluitend in het nieuwsbrievensysteem opgenomen en enkel voor de nieuwsbrief waarvoor de inschrijving gebeurt. Uitschrijven is steeds mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

Doorgifte aan derden

RDSM verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

U heeft het recht inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens. U kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. U kan ook vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit te oefenen kan u ons contacteren op privacy@rdsm.be

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website worden gegevens zoals het browsertype, het IP-adres en het besturingssysteem gelogd. Tevens kunnen functionele cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Functionele cookies zijn nodig voor de correcte werking van de website.

Internetbrowsers laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Google recaptcha

Als antispammaatregel en voor de veiligheid van de website in zijn bezoekers maakt het contactformulier op deze site gebruik van Google's reCAPTCHA v3. Het gebruik van reCAPTCHA v3 onderworpen is aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.

Wijzigingen

Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt regelmatig getoetst aan de regelgeving. Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Indien u zich inschrijft op onze nieuwsbrief krijgt u van ons op regelmatige basis aankondigingen van nieuwe produkten, promoties en interessante nieuwsberichten.

We gebruiken uw contactgegevens enkel en alleen voor dit doel. De gegevens dienen enkel voor intern gebruik en worden niet gedeeld met externe partijen. U kan altijd opvragen welke gegevens we van u bijhouden en vragen om deze aan te passen of te verwijderen.

Elke nieuwsbrief bevat een link naar het uitschrijfformulier. U kan zich dus altijd terug uitschrijven. U kan altijd aanvragen om volledig uit onze database geschrapt te worden. Indien u klikt op een hyperlink in de door ons verstuurde nieuwsbrieven kan dit gelogd worden en aan uw account gekoppeld worden. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de interesse in onze aanbiedingen intern op te volgen.

De websites van RDSM zijn beschermd door het auteursrecht. Niets op onze websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RDSM.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RDSM materiaal dat zich op onze websites bevindt te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen. Opzettelijke schending van het auteursrecht, waaronder wordt verstaan een verveelvuldiging en verspreiding zonder de vereiste voorafgaande toestemming van de maker of de eventuele rechthebbende, geldt in België als een misdrijf.

Neem altijd eerst contact met ons op in het geval van defecten.

Het is niet ongewoon dat een schijnbaar defect eenvoudig kan opgelost worden door het uitvoeren van een handeling op het toestel of via de software. Indien een toestel defect blijkt zullen we u laten weten hoe u het ons kan terugbezorgen voor nazicht.

Indien een defect onder de garantie valt is herstelling kostenloos (zie garantievoorwaarden onder hoofding verkoopsvoorwaarden). In andere gevallen zal het toestel nagekeken worden. Indien de herstelkosten hoger liggen dan verwacht zal een bestek voor herstelling worden opgemaakt. De herstelling zal dan pas uitgevoerd worden mits goedkeuring door de klant. Indien de klant beslist om de herstelling niet uit te voeren kunnen kosten worden aangerekend voor het nazicht van het toestel.

Een bestek voor herstelling is altijd onder voorbehoud. De uiteindelijke kosten kunnen door onvoorziene omstandigheden, zoals bijkomende defecten die pas duidelijk worden tijdens het herstelproces, hoger uitvallen dan eerst begroot.

RDSM nv
Gaarveldstraat 83
3500 Hasselt
België
Ondernemingsnummer: BE0453323857

français | english