rdsm

Algemene verkoopsvoorwaarden

Dit document beschrijft de algemene verkoopsvoorwaarden van RDSM nv. Doorgevoerde bestellingen houden een impliciete toestemming met deze voorwaarden in.

Toepasbaarheid

Deze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, werken, diensten en leveringen aan de klant behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeen-komen. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig voor de verkoop waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele latere bestellingen. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze Algemene verkoopsvoorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

Offertes

Bij een eventuele aanvraag van een offerte of prijsopgave worden indicatieve prijsramingen gegeven. Offertes zijn niet bindend en kunnen nooit aanleiding geven tot een verplichting van leveren aan de in de offerte opgegeven voorwaarden. Tenzij anders vermeld zijn onze offertes 30 dagen geldig.

Indien de klant wenst in te gaan op de offerte kan de uiteindelijke factuur afwijken van de offerte als er bijkomende inspanningen door RDSM moesten gebeuren die niet te wijten zijn aan de gebruikelijke en te verwachten omstandigheden of door omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van RDSM.

Offertes gaan uit van de veronderstelling dat de klant op de hoogte is van de benodigde infrastructuur die nodig is om van onze diensten of produkten gebruik te kunnen maken en dat de klant ervoor zorgt dat deze infrastructuur aanwezig is, naar behoren werkt en - indien van toepassing - toegankelijk is tijdens de installatie.

De overeenkomst komt pas tot stand bij de ondertekening van een geschrift (zoals een bestelbon of een leveringsbon) door beide partijen. Elke wijziging of aanvulling dient om geldig te zijn, schriftelijk bevestigd te zijn door de verkoper. Alle bestellingen langs een tussenpersoon zijn slechts geldig nadat zij door de verkoper rechtstreeks aan de koper schriftelijk worden bevestigd. Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt dus niet automatisch voor eventuele volgende opdrachten.

Prijs

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen exclusief BTW, verplaatsings- en installatiekosten.

Prijzen inclusief verplaatsings- en installatiekosten houden een eenmalige verplaatsing en installatie in en kunnen geen aanleiding geven tot kostenloze bijkomende verplaatsingen of installaties.

Betaling

Onze rekeningen zijn contant betaalbaar, tenzij van rechtswege en zonder ingebrekestelling anders is overeengekomen. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt een verwijlintrest van 12% per jaar aangerekend. Bovendien zal het bedrag van iedere factuur die niet op de vervaldag is betaald, van zulkswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10% en dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling - zelfs niet officieel vastgesteld - of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de koper, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde diensten onmiddellijk opeisbaar zijn. Wij behouden ons in dit geval het recht voor gedane bestellingen te annuleren door eenvoudige kennisgeving aan de koper, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Garantie

Tenzij expliciet anders overeengekomen bedraagt de standaard garantie voor professionele gebruikers 1 jaar (vanaf factuurdatum).

Klachten

Klachten omtrent onze leveringen zijn slechts ontvankelijk wanneer zij bij aangetekende zending geformuleerd worden binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen. Na deze termijn worden onze leveringen beschouwd als definitief aangenomen, wat de mogelijkheid van latere klachten uitsluit.

Betwistingen

Alleen de Rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van onze vennootschap zijn bevoegd om kennis te nemen van elke betwisting.

RDSM nv
Gaarveldstraat 83
3500 Hasselt
België
Ondernemingsnummer: BE0453323857

Schrijf u in op de RDSM nieuwsbrief voor de laatste nieuwigheden en promoties!

Copyright © 2004-2018 RDSM nv