Terugbetaling Spirometrie in België

21 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 3, § 1, B., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Artikel 1. Artikel 3, § 1, B., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 maart 1988, 22 juli 1988, 9 december 1994, 29 november 1996, 1 juni 2001 en 30 december 2005, wordt met de volgende verstrekkingen en toepassingsregels aangevuld :

« 114133 -
Spirometrie met protocol, flow/volumecurve, tijd/volumecurve en bepaling van minstens volgende parameters in absolute waarde en in percentage van de voorspelde waarde : FVC, FEV1 en FEV1/FVC . . . . . K 10

114155 -
Spirometrie met bepaling van de reversibiliteit van luchtwegenobstructie, inclusief protocol, flow/volumecurve, tijd/volumecurve en bepaling van minstens volgende parameters in absolute waarde en in percentage van de voorspelde waarde : FVC, FEV1 en FEV1/FVC . . . . . K 19
De verstrekkingen 114133 en 114155 mogen slechts één maal per jaar aangerekend worden behalve voor patiënten met een aangetoond obstructief longlijden.

De verstrekkingen 114133 en 114155 zijn enkel attesteerbaar door de erkende huisarts die daartoe gedurende minstens 10 uur de nodige door de accrediteringsstuurgroep aanvaarde opleiding volgde.
Deze opleiding dient gesteund te zijn op de recentste richtlijnen en standaarden in verband met obstructieve longpathologie alsook voor de uitvoering en interpretatie van spirometrie.
Zij dient zowel een praktisch als een theoretisch gedeelte te omvatten. De huisarts bewaart bij attestering van verstrekkingen 114133 en 114155 het bewijs dat aantoont dat hij dergelijke opleiding volgde.

Het bewijs van opleiding is van toepassing gedurende 5 jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit. » *

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Verschenen in het staatsblad van 18 mei 2007

* Geschrapt door K.B. 4.12.2013
In voege sinds 1.2.2014 M.B. 27.12.2013

français | english