Copyright - Auteursrechten

Informatie over de gebruiksvoorwaarden

Dit document werd laatst bijgewerkt op 30 oktober 2006.

SPECIFIEKE KENNISGEVING MET BETREKKING TOT OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE PROGRAMMATUUR EN INHOUD
Het auteursrecht op alle programmatuur en inhoud die vanaf deze server kan worden gedownload en bekeken ("Software") berust bij RDSM NV en/of haar toeleveranciers. De Software mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van een eventueel samen met de Software verstrekte of bij de Software ingesloten gebruiksrechtovereenkomst ("Gebruiksrechtovereenkomst"). Een eindgebruiker kan Software waarbij een Gebruiksrechtovereenkomst wordt geleverd of is ingesloten slechts installeren na te hebben ingestemd met de bepalingen van de Gebruiksrechtovereenkomst.

De Software mag uitsluitend worden gedownload voor gebruik door eindgebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de Gebruiksrechtovereenkomst. Verveelvoudiging of herdistributie van de Software anders dan in overeenstemming met het bepaalde in de Gebruiksrechtovereenkomst is bij de wet uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot zware civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen zoveel mogelijk worden vervolgd.

ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, GELDT DAT HET KOPIËREN OF VERVEELVOUDIGEN VAN DE SOFTWARE OP ENIGE ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE VERVEELVOUDIGING OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK VERBODEN IS.

INDIEN ENIGE GARANTIE WORDT VERSTREKT MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, IS DEZE BEPERKT TOT HET BEPAALDE IN DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST. BEHOUDENS DE IN DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VERLEENDE GARANTIES, WIJST RDSM NV HIERDOOR ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, DAARONDER BEGREPEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EIGENDOM, OF GARANTIES DAT DE SOFTWARE NIET INBREUKMAKEND IS, VAN DE HAND.

BEPERKTE RECHTEN. Software die vanaf deze Server wordt gedownload voor of ten behoeve van de Verenigde Staten van Amerika of organen en/of overheidsinstellingen van de Verenigde Staten ("Overheid van de V.S.") wordt verstrekt met Beperkte Rechten. Gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking door de Overheid van de V.S. is onderworpen aan beperkingen zoals vermeld in subparagraaf (c)(1)(ii) van de bepaling omtrent Rights in Technical Data and Computer Software in DFARS 252-227-7013 of subparagraaf (c)(1) en (2) van de Commercial Computer Software - Restricted Rights in 48 CFR 52.227-19, welke van toepassing is. De fabrikant is RDSM NV Gaarveldstraat 83, 3500 Hasselt, BELGIUM.

SPECIFIEKE KENNISGEVING MET BETREKKING TOT OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE DOCUMENTEN Het is u toegestaan de op deze server ("Server") beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen te gebruiken, mits (1) bovenstaande auteursrechtaanduiding op alle kopieën wordt overgenomen, en zowel de auteursrechtaanduiding als deze kennisgeving met betrekking tot toestemming worden overgenomen, (2) de op deze Server beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen uitsluitend voor informatieve en persoonlijke of niet-commerciële doeleinden worden gebruikt en niet worden gekopieerd of gepost op een andere netwerkcomputer of met andere media worden verzonden, (3) de op deze Server beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen op geen enkele wijze worden bewerkt. Het gebruik voor andere doeleinden is bij de wet uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot zware civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen zoveel mogelijk worden vervolgd.

De bovenstaande documenten bevatten niet het ontwerp of indeling van de RDSM.be website of andere websites die in het bezit zijn van RDSM of die door RDSM worden geëxploiteerd, beheerd of waarop RDSM het gebruiksrecht heeft. De onderdelen van RDSM's websites zijn beschermd door het internationale auteursrecht, de handelsmerkenwet, wet op de oneerlijke concurrentie en door andere wetten en mogen niet volledig of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of nagemaakt. Er mag geen logo, afbeelding of geluid van een RDSM website worden verveelvoudigd of opnieuw worden doorgegeven, tenzij RDSM hiervoor uitdrukkelijk haar toestemming heeft gegeven.

RDSM EN/OF DE RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS DOEN GEEN TOEZEGGINGEN MET BETREKKING TOT DE GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL VAN DE INFORMATIE IN DE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN DIE OP DEZE SERVER WORDEN GEPUBLICEERD. AL DEZE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN WORDEN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. RDSM EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS WIJZEN HIERDOOR ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DIE INFORMATIE, DAARONDER BEGREPEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EIGENDOM, OF GARANTIES DAT DE INFORMATIE NIET INBREUKMAKEND IS, VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL ZIJN RDSM EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERHINDERING TOT GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN OP DEZE SERVER BESCHIKBARE INFORMATIE.

HET IS MOGELIJK DAT DE OP DEZE SERVER GEPUBLICEERDE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN TECHNISCHE ONVOLKOMENHEDEN OF DRUKFOUTEN BEVATTEN. VAN TIJD TOT TIJD WORDEN IN DE DAARIN VERVATTE INFORMATIE WIJZIGINGEN AANGEBRACHT. RDSM EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS KUNNEN TEN ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN IN DE OP DE SERVER BESCHREVEN PRODUCTEN EN/OF PROGRAMMA'S AANBRENGEN.

KENNISGEVING MET BETREKKING TOT OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE SOFTWARE, DOCUMENTEN EN DIENSTEN. IN GEEN GEVAL ZIJN RDSM EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERHINDERING TOT GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN OP DEZE SERVER BESCHIKBARE SOFTWARE, DOCUMENTEN OF INFORMATIE, OF DE VERLENING OF HET VERZUIM TOT VERLENING VAN DIENSTEN VANAF DEZE SERVER.

KENNISGEVING EN PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN CLAIMS BIJ INBREUK OP HET AUTEURSRECHT. Overeenkomstig Hoofdstuk 17, wetboek van de Verenigde Staten, artikel 512(c)(2), moeten kennisgevingen over vermeende inbreuken op het auteursrecht worden gestuurd naar de contactpersoon van de serviceprovider. Zie Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims bij inbreuk op het auteursrecht.

KOPPELINGEN NAAR SITES VAN DERDEN. DEZE WEBSITE KAN KOPPELINGEN BEVATTEN NAAR WEBSITES DIE DOOR ANDERE PARTIJEN DAN RDSM WORDEN GEËXPLOITEERD. DERGELIJKE KOPPELINGEN WORDEN UITSLUITEND VOOR UW GEMAK VERSTREKT. RDSM HEEFT GEEN ZEGGENSCHAP OVER DERGELIJKE WEBSITES, EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD ERVAN NOCH VOOR DE KOPPELINGEN. RDSM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET DOORGEVEN VIA WEBCAST OF ANDERE VORM VANAF EEN DERGELIJKE GEKOPPELDE WEBSITE. HET FEIT DAT RDSM KOPPELINGEN NAAR DERGELIJKE WEBSITES OPNEEMT, IMPLICEERT OP GEEN ENKELE WIJZE DE GOEDKEURING VAN RDSM VAN HET MATERIAAL OP DIE WEBSITES, NOCH ENIGE ASSOCIATIE MET DE EXPLOITANTEN ERVAN.

AUTEURSRECHT. Copyright © 2006 RDSM NV, Gaarveldstraat 83, 3500 Hasselt, BELGIUM. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN. RDSM, RDSM Online, RDSM Chat, The RDSM, WiPaM, SpiroLogistics, en/of andere RDSM producten waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn handelsmerken van RDSM. Andere in dit document genoemde product- of bedrijfsnamen kunnen handelsmerken van hun respectieve eigenaren zijn. De in dit document voorkomende namen van bedrijven, producten, personen, karakters en/of data zijn verzonnen en niet bedoeld om te verwijzen naar bestaande personen, bedrijven, producten of gebeurtenissen, tenzij anders is aangegeven.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

Voor vragen of problemen in verband met deze service kunt u contact opnemen met info@rdsm.be

Laatste Update: maandag 30 oktober 2006 - 15:50 GT + 1

français | english